Uskiftet bo – Regler, afgifter, samtykke mm.

Uskiftet bo indebærer, at man efter førstafdødes død undlader at skifte med førstafdødes livsarvinger. Arven falder altså ikke til at starte med. I stedet falder arven i forbindelse med det uskiftede bos opgør (ved længstlevendes død eller anden årsag), men imellem de to hændelser har længstlevende mulighed for at sidde i uskiftet bo.

Fordelen herved er, at længstlevende undgår at skulle udrede arv til livsarvingerne med det samme og overtager samtidigt rådigheden over hele fællesboet. Uskiftet bo vælges ofte for at sikre, at den længstlevende kan blive sidde i huset efter førstafdødes død. Derudover skal der i forbindelse med overgangen til uskiftet bo kun laves én erklæring til skifteretten. At vælge uskiftet bo er især for større boer den både nemmeste og hurtigste løsning.

21 % af alle dødsboer udleveres i dag til uskiftet bo (2006-tal, Statistisk Årbog 2006).

Fordele og ulemper ved uskiftet bo

Det er for overskuelighedens skyld muligt at pege på nogle af de fordele og ulemper der er ved at vælge et uskiftet bo:

Fordele:

1) Længstlevende undgår at skulle udrede arv med det samme. Der spares tid og advokatudgifter til dødsboet, da den eneste udgift i forbindelse med et uskiftet bo er en retsafgift på 500 kr.
2) Man kan blive boende i huset.
3) Man beholder som længstlevende rådighed over det uskiftede bo. Det forhindrer ikke en i at leve videre og fx at rejse, eller at sælge huset og flytte et nyt sted hen. Man må dog ikke misbruge det uskiftede bo, hvilket der står mere om længere nede.

Ulemper:

1) Rådigheden er ikke helt fri, som du kan læse mere om længere nede.
2) Du begrænses i dine testamente-mulighederne og kan ikke indgå nyt ægteskab, før end det uskiftede bo er skiftet.
3) Alt du tjener eller modtager indgår i det uskiftede bo. Du har dog mulighed for at skifte boet, inden en større arv eller lotterigevinst indbetales, hvis du ønsker at skabe den mest gunstige situation for dine egne arvinger på bekostning af førstafdødes arvinger.

Hvem kan få uskiftet bo

Uskiftet bo er en videreførelse af formuefællesskabet. Det er derfor en betingelse, at der er formuefællesskab ved førstafdødes død. Er der skilsmissesæreje eller kombinationssæreje, er det derfor også muligt at overgå til uskiftet bo, da førstafdødes andel her også er formuefællesskab. Førstafdødes fuldstændige særeje skal skiftes ved dennes død og medgår altså ikke i det uskiftede bo.

Efter Arvelovens § 17 har den længstlevende ægtefælle ret til og krav på at få uskiftet bo med ægtefællernes fælles livsarvinger – altså fælles børn.

Har førstafdøde særbørn kræves der accept fra disse førend længstlevende kan sidde i uskiftet bo. Dette følger af Arvelovens § 18 stk. 1. Hvis særbørnene ikke er myndige kræves accept fra deres værge. Accepten kan både gives før førstafdødes død og efter og skal være skriftlig for at være juridisk bindende.

Førstafdøde kan ikke med et testamente beskære længstlevendes mulighed for at sidde i uskiftet bo. Det er dog muligt at begrænse det uskiftede bo til længstlevendes boslod plus tvangsarven ved at gøre resten til fuldstændigt særeje. Dette skyldes, at førstafdødes testationskompetence er stærkere end længstlevendes ret til uskiftet bo. Førstafdøde har med et testamente testationskompetence over 75 % af egen formue.

Uskiftet bo er ikke en mulighed i det tilfælde, at ægtefællen er under konkurs, eller hvis denne i sin bodel og i sit fuldstændige særeje ikke har midler nok til at dække sine forpligtelser (sin gæld). Der skal være et positivt bo. Ved vurdering af ægtefællens solvens skal der også tages hensyn til erstatnings-, forsikrings- og pensionsbeløb.

Efter begæring om uskiftet bo

Begæringen om uskiftet bo, der skal sendes til Skifteretten, er det eneste, man i forbindelse med førstafdødes dødsfald skal gøre for at få uskiftet bo – såfremt alle kravene herover er opfyldt, naturligvis.

Inden 6 måneder efter dødsfaldet skal ægtefællen, der nu sidder i uskiftet bo, indlevere en formueoversigt i 5 afdelinger til skifteretten. Denne formueoversigt skal indeholde ver ægtefælles fælleseje og deres fuldstændige særeje. Det skal i oversigten især angives, hvem der skal arve førstafdødes særejemidler.

Pointen med opgørelsen er at gøre det nemt for afgiftsmyndighederne at kontrollere beløbet, der skal betales boafgift af, samt for at få bevis for ægtefællens eventuelle rådighedsmisbrug. Rådighedsmisbrug forekommer, hvis ægtefællen, der sidder i uskiftet bo, misbruger formuen til skade for de udsete arvinger, jf. herunder i næste afsnit. Arvinger har ret til at se formueoversigten fra skifteretten uanset om ægtefællen i uskiftet bo ønsker det eller ej.

Ægtefællens rådighed i levende live

Efter Arvelovens § 24 råder ægtefællen i uskiftet bo med en ejers rådighed over boet. Dette skal man dog ikke tage alt for bogstaveligt. I Arvelovens § 29 er der skrevet regler om urimeligt forbrug og urimelige gaver, der står i misforhold til boets størrelse. § 30 i arveloven handler om vederlagskrav og § 31 om omstødelse af gaver, der er givet i forbindelse med det uskiftede bo.

Ægtefællen i uskiftet bo må ikke “flytte” aktiver og midler fra det uskiftede bo, der er “fælleseje”, til sit eget fuldstændige særeje. Den omvendte transaktion må ej heller ske. Længstlevende må med andre ord ikke handle med sig selv.

Ægtefællen i uskiftet bo har ikke testationskompetence over den del af det uskiftede bo, der falder i arv efter førstafdøde.

Uskiftet bos ophør

Det uskiftede bo ophører ved en af tre hændelser:

1) Den længstlevende dør.
2) Der skiftes i levende live. Dette er nødvendigt, hvis længstlevende eksempelvis ønsker at gifte sig igen.
3) Alle førstafdødes livsarvinger dør uden at efterlade sig livsarvinger (forekommer heldigvis meget sjældent)

Ægtefællen i uskiftet bo kan til hvert et tidspunkt vælge selv at begynde et skifte. Idéen hermed kunne være eksempelvis at holde en forekommende arv, lottogevinst, større aktiebonus eller lignende ud af det uskiftede bo.
Ægtefællen kan dog ikke skifte, hvis det sker fordi ægtefællen “ligger døden nær”, da dette i givet fald ofte ville være et på forsøg på at stille egne arvinger dårligere nærmere end at leve videre uden et uskiftet bo.

Pligt til at skifte forekommer, hvis ægtefællen ønsker at gifte sig igen, hvis førstafdødes umyndige særbørn bliver myndige og ikke ønsker at afgive samtykke eller hvis det kan bevises, at ægtefællen har misbrugt sin råden over det uskiftede bo og / eller forsømt sin forsørgelsespligt overfor en arving.

Deling af de uskiftede bo

I det følgende går vi ud fra, at førstafdøde er død efter 2008. Reglerne er en smule anderledes før 2008, hvor bl.a. brøker er forrykket.

1) Det uskiftede bo deles ved længstlevendes død. Her deles det uskiftede op i 2 boslodder. Der udbetales ikke legal arv efter førstafdøde til længstlevende efter Arvelovens § 28 stk. 2. Et testamente kan have været med til at rykke grafen. Har førstafdøde fx. ved testamente testeret over 75 % af sin formue til at starte med, skal blot 1/5 af det uskiftede bo falde i arv til førstafdødes livsarvinger i form af tvangsarv ved længstlevendes død.

2) Det uskiftede bo deles ved længstlevendes begæring eller pligt. Her modtager længstlevende udover sit boslod på halvdelen af det uskiftede bo også legal arv efter førstafdøde og modtager derfor i alt 3/4 af det uskiftede bo. Igen kan førstafdøde have rykket denne graf ved at have oprettet et testamente.

Det kan være svært at finde hoved og hale i reglerne i forbindelse med skiftet af et større uskiftet bo. Her kan det være en fordel at hente juridisk hjælp i form af eksempelvis en advokat.

Specielt om gaver i det uskiftede bo

Efter Arvelovens § 29 må ægtefællen som nævnt ikke misbruge det uskiftede bo ved at yde “urimelige gaver”. Dette betyder, at der er intet galt i at give meget store gaver, såfremt det uskiftede bo også er af en imponerende størrelse. Hvis et uskiftet bo på 2 millioner kroner til gengæld bortgiver en ny Ferrari til en million kroner vil alarmklokkerne bjælde.

Er der af det uskiftede bo givet en gave, der står i misligeforhold til boets formue, er det muligt at få gaven omstødt efter Arvelovens § 31 stk. 1. Denne omstødelse er dog betinget af, at modtageren af gaven vidste, eller burde vide, at gavegiver sad i uskiftet bo, og at gaven stod i misligeforhold til boet.

Denne omstødelsesregel kan også anvendes i det tilfælde, at en udbetaling til en begunstiget af en livsforsikring var oprettet for et beløb i det uskiftede bo, der stod i misligeforhold til boets størrelse.

Under et ægteskab har ægtefællerne mulighed for at give hinanden ubegrænsede gaver uden at betale skat. Læs mere om gaver mellem ægtefæller her og gaveafgift her.

Læs også mere om skifte af dødsboer i form af bobestyrer her eller privat skifte her.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (68)
 1. Torben Chrestensen

  Jeg vil gerne spørge om..
  Min far sidder i uskiftet bo, så langt så godt, han og min afdøde mor havde også et sommerhus, som han lige har solgt.
  Mit spørgsmål er om sommerhuset skal skiftes ? Og om det er noget som han kan komme i problemer med da han har solgt? Er det noget skifteretten holder øje med?
  Med venlig hilsen
  Torben

 2. Navn Poul Erik Husballe

  Jeg vil gerne spørge om:..
  Når man sidder i uskiftet bo kan man give gaver iflg gældende maks.beløb.
  Men er det tilladt at give gaver fra sin afdøde ægtefælle også?
  Forstået på den måde, at det afgiftsfrie beløb herved fordobles?
  Venlig hilsen,
  Poul Erik

 3. Gert B. Kragh-Jakobsen

  Vi vil gerne have lavet samtykke erklæring om uskiftet bo ved dødsfald ved den ene af os. Min kone har 2 voksne børn efter første ægteskab over 18 år (også over 21) og der kan vi spørge direkte om en underskrift. Jeg har 3 børn, som alle er under 18 år og min ex-kone og jeg har fælles forældre myndighed. Hvem og hvordan skal underskrive for mine børn.

  • Ageras

   Hej Gert

   Jeg er ikke 100% sikker på svaret, men jeg tror at det er moderen der skal underskrive. Børnene er umyndige og din underskrift vil virke overflødig.

   Mvh. Anders

 4. Søren Sørensen

  Er det nok og udfylde en samtykkeerklæring om uskiftet bo, og opbevare den i ens egne papirer, eller skal den attesteres af offentlig myndighed?
  På forhånd tak..
  Med venlig hilsen
  Søren Sørensen

 5. Egon Schmidtke

  Jeg har to børn fra første ægteskab som ophørte i 1975, og har to børn med min nuværende kone. Jeg har fået nogle pensionspenge udbetalt da jeg blev 60 år i 2008, disse penge blev sat ind på en konto i min kones navn og nu kommer spørgsmålet. Kan mine to børn fra første ægteskab gøre krav på nogle af disse penge hvis jeg dør før min kone.

  • Ageras

   Hej Egon

   Din kones og din formue bliver ved din død delt i to. Den ene del(din del) skal deles mellem hhv. din kone (50%) og dine børn til deling (50%). At pengene står på din kones konto er underordnet.

   Mvh. Anders Bo

 6. Helle Christensen

  Må man sidde i uskiftet bo, og sælge huset når man lige har fået lavet et afdragsfri lån over 5 år? Kursen for obligationerne ligge jo langt over kurs 100, altså hvad man kunne tjene på evt salg, sætter man i stedet for til? Venligst Helle

  • image description
   Ageras

   Hej Helle

   Det kan jeg ikke umiddelbart se noget til hinder for. Du må blot ikke misbruge din råden over det uskiftede bo, og jeg tror næppe dette vil statuere misbrug.

   I dit sted ville jeg eventuelt ringe til en gratis retshjælp nær dig for at være helt sikker.

   Mvh. Halfdan

 7. lone lind

  min far valgte uskiftet bo ved min mors död 05.12.2008. han har efterfölgende köbt andet hus biler og overfört penge til thailand hvor der er köbt bil byggegrunde og bygget hus.endvidere har vi nu opdaget han har giftet sig i thailand med en thailandsk kvinde uden at meddele dette til skifteretten.nu er han vendt tilbage til danmark med sin ny kone og vil have opholdstilladelse til hende.vi har bedt skifteretten om skifte af boet men da alle pengene formentlig er brugt og borte hvor staar min söster og jeg saa nu? er min far ikke strafferetsligt forpligtet til at fremskaffe midler til at give os vores arv efter vores mor?han har jo bevidst snydt ved at udföre alt til udlandet og ikke meddelt skifteretten han har indgaaet nyt aegteskab….

  • image description
   Ageras

   Hej Lone

   Det er ikke et spørgsmål, jeg kan svare ‘ja’ eller ‘nej’ til ud fra dette.

   Jeg vil kraftigt anbefale at I får en advokat på sagen for at finde hoved og hale i det hele. Din far har ikke ret til at misbruge arven i det uskiftede bo, hvilket det tyder på, at han her har gjort.

   Jeg hverken kan, må eller vil dog yde konkret rådgivning herfra, så min anbefaling er at kontakte en advokat.

   Mvh. Halfdan

 8. Johannes

  Min far døde i 2005 og min mor sidder i uskiftet bo. Vi er 4 søskende ialt. Min mor har i 2011 solgt sit sommerhus til min storesøster til en værdi, der ligger langt under markedsværdien. Ejd.mælger ville udbyde huset til mellem 4.500.000,- 5.000.000,- da det har et fantastisk beliggenhed lige ved vandet, på stranden.
  Min søster har erhvervet huset for kr. 2.337.500,- hvilket jeg selv og mine to andre søskende synes lyder som foræringspris. Derudover har min mor lånt min søster kr. 1.000.000,- rente og afdragsfrit (ellers havde min søster ikke haft råd til at købe sommerhuset). Mit spørgsmål er: Må min mor gerne overdrage sit sommerhus til så lav en pris, der ligger så langt under markedsværdien? Jeg synes det er en urimelig stor gave min mor her giver min søster. Min søster skal selvfølgelig arve på lige fod med os andre, med undtagelse af den million hun har lånt.
  Mvh. Johannes

 9. Ulla Calundann

  Vi har begge børn fra første ægteskab, og vi har lavet et testamente, hvor vi ønsker at den længstlevende kan sidde i uskiftet bo. Er det så nødvendigt med en forhåndserklæring fra børnene, eller sker det først ved skiftet?
  Med venlig hilsen
  Ulla

 10. Margit Broe Sørensen

  Hej .
  Jeg har lige et spørgsmål ang. arv .
  Min far døde for et par måneder siden . Min mor som jo så er længstlevende ,sidder i uskiftet bo ( eget hus , bil mv.) Der er ikke nogen større gæld i huset.
  Mit spørgsmål er som følger : Kan min mor sælge huset uden min brors og min accept? Hvis det er tilfældet ,kan min mor så springe arven over til min bror og jeg og testamentere alt til børnebørnene eller andre . Jeg vil lige oplyse at vi ikke har nogen halvsøskende ,så der er altså ikke tale om dine og mine børn ,men om fælles. Er der en del af arven der er tvangsarv til min bror og jeg ?

  Med venlig hilsen,

  Margit

 11. Søren Jensen

  Jeg vil gerne spørge…
  Kan man komme til at sidde i uskiftet bo hvis man er registreret i RKI
  Mit spørgsmål fordi min kone er dødende, og jeg har lidt gæld (80.000kr) men boet vil være på +3 millioner. (betalt hus, betalt sommerhus samt formue).
  Vi har formuefælleskab og børn har underskrevet erklæring om uskiftet bo (via advokat).

  På forhånd tak

 12. Pia Højfeldt

  Min morfars kone er netop død, og mine 2 søskende og jeg er arvinger efter min mormor og min morfar, da vores mor er også er død. Da min mormor døde i 1972, blev der skrevet testamente – altså ikke skiftet. Da min morfar døde i 1986, gav hans børn samtykke til uskiftet bo. Enken efter min morfar solgte i 2011 et hus til 1 mio. kr. for at flytte på plejehjem. Jeg kan se, at der var taget lån i dette hus i 2001 på 500.000. Nu fortæller skifteretten os, at der ikke er noget tilbage, og at enken har kunnet disponere frit over midlerne. Enken havde selv 5 børn, og min morfar 2, som begge er døde. Kan det virkelig passe, at hun kan tage lån i huset på halvdelen af dets værdi, og siden 2011 har kunnet bruge af ‘overskudet’/forære det væk?

 13. Jytte Thorsen

  Vi er et ægtepar med hver 2 børn fra første ægteskab. I 2001 fik vi lavet et gensidigt testamente og en samtykkeerklæring fra alle 4 børn, så vi kan sidde i uskiftet bo. Nu har vi hørt at loven er ændret i 2008, så vores 4 samtykkeerklæringer er “forældet” og ikke er gangbare mere. Kan det være rigtigt ???
  Venlig hilsen
  Jytte Thorsen

 14. Kåre

  Hej min mor vil have lavet skiftet bo efter min far. Der er ingen fast ejendom eller værdipapirer, kun indestående i banken. Papirerne skal laves rigtigt, så der ikke bliver nogen problemer bagefter. Hvem skal man kontakte, revisor eller advokat, eller?
  Lad mig venligst høre fra jer. På forhånd tak

 15. Niels Svendsen

  Min kone og jeg har været gift i 40år og har kun to fælles voksne børn. Hvordan er min kone stillet hvis jeg dør først når det kun er mit navn der står på husets skøde? (Skødet er kun på grunden da vi selv byggede huset i 1984) kan hun sidde i uskiftet bo eller skal der oprettes en ægtepagt eller lignende ? Mvh. Niels Svendsen

 16. Per og Lone

  Hej. Min mor sidder i uskiftet bo efter min far som døede feb. 2014. Hun flyttet først i lejlighed, efterfølgende til min ene bror. Jeg har gennem nogle år stået for mine forældres økonomi i samarbejde med dem og deres bank. Nu da min mor er flyttet til min bror, og huset står tomt og forladt, er jeg blevet kontaktet af fjrnvarmeselvskabet og vandforsyningsselvskabet da der ikke er betalt, ligesom kreditforenings lån ej hellere er blevet betalt, siden min mor flyttede til min bror og de overtog adm. af økonomi m.v. Jeg valgte at opsige min fuldmagt til min mors kontier da hun flyttede til min bror.Gennem mange år har faste udgifter kørt på PBS og budgetkonto. Huset min mor og far boede i står nu g ser/er misvedligeholdt fysisk og økonomisk.
  Kan jeg kræve at det uskiftede bo, skiftes til mig og mine brødre?

 17. Carsten Jensen

  Hej.
  Jeg sidder i uskiftet bo på 14 år.
  Nu vil jeg gerne giftes. Så skal boet jo skiftes.
  Mit spørgsmål:
  Skiftes der med udgangspunkt i boopgørelsen 14 år siden eller med udgangspunk i boet, som det står i dag? I det nuværende bo er der gået mange nye værdier Ind qua min samleverske.
  Mvh. Carsten Jensen

 18. Sandra

  Hejsa,
  jeg kunne godt tænke mig at vide hvad den ene ægtefælle kan gøre, i det tilfælde, at den anden ægtefælle har misbrugt fællesejen, til forbedring af egen bodel?

  f.eks.: Gurli hæver 20.000 kr fra Arnes konto (som er fællesejekonto*!) og køber en pels til sig selv.

  *fællesejekontoen er en opsparing fra arnes løn, imens Gurlis løn går til husholdning og forplejning

  Mange hilsner
  Sandra

 19. Jette Larsen

  Hej. Vil spørge om uskiftet bo . Min storebror og jeg skrev under på uskiftet bo til vores far og hans kone. Far døde i 2011 og min bror døde 2012. Nu har jeg fundet ud af at min fars kone har solgt huset vi skrev uskiftet bo på. Kan hun det uden at kontakte mig? Jeg er jo stadig min fars datter og har ret til hans arv, hvis der er noget.
  Mvh Jette

 20. Jette Larsen

  Hej Ville høre ang.uskiftet bo. Min bror og jeg har skrevet under på uskiftet bo så fars kone kan blive boende hvis det var. Nu er min far død i 2011 og min bror død 2012. Jeg har så fundet ud af, at fars kone har solgt huset her i nov 2014 uden at jeg har fået noget at vide. Kan hun det og hvad med min fars andel?
  Mvh Jette

 21. Jan Rasmussen

  Kan en livsarving, f.eks. et voksent barn til en mor, som har siddet i uskiftet bo et stykke tid, forlange at et skifte?

 22. Egon Jensen

  Jeg blev enkemand for godt 3 år siden og arv til min kones særbørn er for længst afviklet.
  Jeg har nu 2 fællesbørn, som jeg sidder i uskiftet bo med og 3 egne børn fra tidligere ægteskabe(r) efter skilsmisse.

  Jeg vil derfor gerne vide, hvordan arven efter mig skal fordeles, også til brug ved evt. arveforskud?
  Med venlig hilsen
  Egon

 23. Marianne Vrangskov

  Min kæreste og jeg står for at skulle giftes, vi vil bede vores børn om at underskrive samtykke til at længstelevende sidder i uskiftet bo, min kærestes søn er ikke myndig, kan min kæreste skrive under for ham?, når han har fælles forældremyndighed over ham.
  Med venlig hilsen
  Marianne

 24. Hanne

  I tilfældet, hvor der optræder uenighed i forbindelse med salg af hus til den ene arving
  ud af tre fra uskiftet bo, kan skifteretten da forlange skifte?
  Med venlig hilsen
  Moster

 25. Birgit Frederiksen

  Vi er gift, jeg et særbarn og ægtefælle har 2 særbørn (ingen fælles børn) og vi har almindeligt formue fællesskab. Børnene er alle myndige og har givet samtykke til uskiftet bo. Når der arves efter længstlevende, hvordan er reglen så?? arver mit særbarn 50% og min ægtefælles 2 særbørn 50 %??
  Hilsen
  Birgit

 26. Bodil pape

  Hvis man som særbørn giver ret til at ens afdøde fars kone sidder i uskiftet bo, får man så forinden man skirver under et indblik i formueforholdene, dvs. hvilket beløb men nu og her giver “afkald” på?

 27. Dorte Viftrup Hou

  Min svigerfar er lige død, og han sad i uskiftet bo efter min mands mor, som døde i 2011. De har ialt 4 børn: moren har 2 børn fra tidligere ægteskab, faren har 1 barn fra tidligere ægteskab, og så har de min mand sammen. Hvordan er arvereglerne i denne situation? Venlig hilsen Dorte Viftrup Hou

 28. Thomas Darrell

  Min mor har siden 2004 siddet i uskiftet bo efter min far. Min mor er nu senil og skal på plejehjem – min søn har tidligere fået div. fuldmagter således at han kan tage sig af min mors økonomi m.m. – jeg har ingen forbindelse med min mor.
  Kan jeg nu kræve at få skiftet boet p.g.a. min mors senilitet?
  Min søn mener ikke der vil være nogen problemer med at få frivilligt skifte – men som jeg ser det risikerer han at kommer lidt i klemme.
  Har jeg brug for en advokat?

 29. peter

  min mor sidder i uskiftet bo..vi er 3 brødre….min mor har foræret er ret dyr bil til min storebror og jeg har intet fået…og er lidt utilfreds med det. jeg har konfronteret hende med det flere gange…men hun siger bare at det er fordi min bror er chauffør for hende nu…men min storbror har bilen hos sig hele tiden og har haft det siden min fars død for over et år siden. jeg vil mene det er misbrug af uskiftet bo…..hvad mener du. og ang misbrug af uskiftet bo..skal man henvende sig til skifteretten eller skal en advokat ta affære..

 30. Jesper Høj

  Min far døde i 1981 da mig og mine søskende var 6-10-13. Hvem skriver under for børnene når de ikke er ældre?
  Mvh Jesper

 31. Jesper

  Min far døde i 1981 og min mor blev siddende i uskiftet bo. Hvem har skrevet under for os børn når vi kun var 6-10-13 år.
  Mvh Jesper

 32. Eva Larsen

  Min mor døde for snart 40 år siden – og min far siger at han har skiftet med os. Jeg kan ikke huske det og vil derfor gerne vide hvor jeg kan få oplyst om han sidder i uskiftet bo eller ej.
  Mvh Eva

 33. Gitte Kielsgaard Sørensen

  MIn mand døde i 2001. Jeg har siddet i uskiftet bo siden, og nu er børnene voksne. (alle tre over 21 år)
  Jeg ønsker at sælge huset, og flytte sammen med en mand, (vi er ikke gift).
  Skal jeg skifte med mine børn ved salget, der er friværdi i huset og hvordan foregår det. ?
  Venlig hilsen Gitte K. Sørensen

 34. Morten

  Hej

  Mit spørgsmål berører gavebeløb op til det tilladte beløb på kr.58.000,-

  Hvis man sidder som længstlevendende ægtefælle og man har børn (alle indenfor samme ægteskab). Kan man så godt udbetale gavebeløb til nogle børn og ikke til andre, Uden at de som ikke får har retslige krav på et lignende beløb når f.eks. Den længst levende ægtefælle også dør?

 35. Judithe nielsen

  Min far døde i dec. 1997. Han var gift , og de havde ingen fælles børn. Hun har to sær børn og han 3 . Vi giver skriftlig lov til at hun kan sidde i uskiftet bo. Nu finder jeg ud af,at hun har giftet sig igen i sommeren 2015. Hvem skal sørge for at boet bliver skiftet, og hvorfor ved jeg ingenting om det nye giftermål? Skal jeg selv gå til skifteretten?
  Mine 2 brødre har givet arveafkald, så hvilken andel kan jeg forvente at arve?
  Vh

 36. Jytte Liz Søndergård

  Min mands bror har 4 særbørn med 3 forskellige damer – blev gift i sommeren 2010 med en helt 4. Dame, og ægteskabet var barnløst. I maj 2012 døde min mands bror. De 4 særbørn har aldrig hørt fra hverken Skifteretten eller enkens advokat, der ordnede boet for hende, helt uden om den afdøde brors særbørn. Enken er rendt med hele boet. Afdødes særbørn kan ikke få regnskaber fra skifteretten, har ALDRIG skrevet under på, at deres afdøde fars kone skulle hensidde i uskiftet bo. Hvad gør de 4 børn, for de har rendt panden mod en mur – og samtidigt lever enken det glade liv. Hun betalte restgælden på afdødes ejerlejlighed, som hun nu lejer ud – har købt fælles hus med en ny kæreste, har købt ny bil og 2 nye motorcykler, har været mange gange i udlandet, skal snart på den helt store USA-tur med kæresten. Hvad kan de 4 særbørn stille op – inden boet er totalt ribbet?

 37. Nicolaj Scheuer

  Her læst er der kan være noget omkring skat der gør det måske ikke kan betale sig og sidde i uskiftet bo kan i sige noget kort om det

 38. sonja

  Vi er gift, har 3 fællesbørn og min mand har to særbørn. Vi vil gerne at min mands halvdel af fællesboet bliver delt ligeligt mellem hans 5 børn. Jeg vil gerne at mine opsparede penge går udenom det fælles således at de ved min død uanset hvem af os der er længstlevende går direkte til vores fællesbørn. Kan det lade sig gøre med et testamente eller skal der også laves en ægtepagt?
  Venlig hilsen Sonja

 39. gitte

  hvis man er eneste arving og der er en bil man skal arve og penge på kontoen skal man så betal et beløb til skifteretten for at få de papier på bilen osv så mener jeg jo ikke skifteretten kan tag 500 kr for at man skal ha de papier når man er eneste arving

 40. Gerda Vest Hansen

  Hej
  Jeg vil gerne spørge om noget. Min mor er lige død. Hun sad i uskiftet bo. De havde kun fælles børn. Min far skrev ikke testamente, Min bror fik vores demente mor til at skrive testamente flere år efter min fars dødsfald. Her skulle min anden bror forlods arve 1. mill., hvis vi andre gav arveafkald. (hvad vi ikke gjorde). Ved min far død var formuen 6. mill. Mor har uddelt skattefrigave på 3.3. mill gennem årene til alle efterkommerne. Vi regner med at der er 2 mill. tilbage. Hvad er tvangsarven? .
  På forhånd tusind tak

  Venlig hilsen Gerda

 41. Rita Rasmussen

  jeg sidder i uskiftet bo, og tænker på at blive gift.
  Kan jeg give mine børn et gældsbrev i huset, i stedet for rede penge? Og skal de betale skat af dette gældsbrev?

  Med venlig hilsen Rita
  På forhånd tak

 42. Jan Sivertsen

  Hej
  jeg er en person hvor min mor døde for snart 3 år siden hun var gift og der var lavet testamente 3 børn skulle dele lige. Min mors mand min stedfar gav mig en blanket på uskiftet bo som jeg skrev under på. Jeg finder så ud af at min bror altså min stedfars søn har fået sommer huset og har egentlig ikke noget kontakt til dem mere pga private årsager. Vil høre om man kan ændre den uskiftet bo og om man bare kan give sommer hus væk for at slippe for at betale arv.

 43. Skipper

  Som særbarn efter førsteafdøde, hvor der er givet accept til at enkemanden kan sidde i uskiftet bo, kan man så forvente en skrivelse/opgørelse af boet, når enkemanden går bort ?

 44. Peter Jensen

  Har samme spørgsmål som Søren, altså hvis man får sine børn til at underskrive inden man er gået bort?

  Er det nok og udfylde en samtykkeerklæring om uskiftet bo, og opbevare den i ens egne papirer, eller skal den attesteres af offentlig myndighed?

 45. Camilla Madsen

  Hvor skal vi henvende os….

  Min kærestes far døde i 2007 og i den forbindelse blev der af min kæreste og hans søster skrevet under på, at hans hustru (ikke deres mor) kunne side i uskiftet bo. Hans hustru døde sidste år og i den forbindelse bør min kæreste og hans søster vel have fået besked fra skifteretten, men de har intet hørt. Han hustru havde 3 børn.

  Hvor kan de henvende sig og få besked om hvad der er sket med boet ?

 46. Peter Brix

  Min datters morfar er gået bort og min afdøde kone har på sine og vores barns vegne skrevet under på at morfaderens kone af andet ægteskab kan sidde i uskiftet bo. Kunne min afdøde kone disponere over min datters ret til sin arv efter morfaderen? Når min datter fylder 18 kan den den afgivne erklæring så bortfalde?

 47. karin

  hej jeg ved ikke om i kan hjælpe? vil høre om man kan gifte sig hvis man sidder i uskiftet bo … uden at skifte først? hilsen karin

 48. Tina

  Min mor døde for 3 år siden. Hun var gift og da han ikke er min biologiske far, skrev de testamente for at sikre, at min bror og jeg arvede. Vi lod min stedfar sidde i uskiftet bo.
  Han er imidlertid ved at blive dement og det skrider fremad. Han har nogle meget emsige søskende og på grund af hans sygdom er han meget nem at overtale til forskellige ting. Hvor syg skal man være, for at blive erklæret umyndig?
  På forhånd tak.

 49. Kirsten Petersen

  Sidder i uskiftet bo. Og har 2 børn
  Kan jeg sælge min bolig til den ene uden at skifte med den anden?

 50. Birte

  Jeg har ikke så langt igen, og vil gerne give min søster 30.000 kr. Jeg sidder i uskiftet bo. Min mand havde 1 barn (voksen) og jeg 1 barn. (Voksen). Formuen når den bliver opgjort ligger på ca. 2 millioner til deling mellem børnene. Er det at misligholde uskiftet bo ved at give min søster dette beløb

 51. Flemming Nielsen

  Hej.
  Jeg sidder i uskiftet bo på 4. år og har for et år siden købt et sommerhus købt et sommerhus hvortil jeg har optaget lån. Skal sommerhuset indgå i et evt skifte??

 52. Louise

  Min far døde i februar 2017. Jeg er hans eneste særbarn. Jeg har skrevet under på at hans kone kan sidde i uskiftet bo. Hun har oplyst at alt nu er sendt ind til skifteretten. Jeg ved der var/er et testamente, men jeg har ikke set det og ved ikke hvad der står. Har jeg ret til at se testamentet og får jeg automatisk en skrivelse fra skifteretten med en opgørelse af boet og en formueoversigt?
  Hvis ikke det sker automatisk hvordan får jeg så indsigt i forholdene og viden om hvordan jeg er stillet?
  Med venlig hilsen
  Louise

 53. jytte hobel

  Vil evt. høre, hvordan jeg stiller mig ved evt. dødsfald Da min mand er meget syg .
  I 1975 hvor vi købte vores hus var det kun manden som skrev under, kommer jeg på nogen måde i klemme eller hvad skal jeg gøre. Skal der oprettes og tinlyses noget. Vi har to voksne børn og har været gift i 54 år.

 54. Bent Hansen

  Vi er gift, har 2 børn i ægteskabet og 2 uden for.
  Fik tinglyst uskiftet bo til min kone, da mine 2 børn, uden for ægteskabet var under 18 år, og Deres mor skrev under på dette.
  De er nu over 18 år, hvordan står vi så ?
  Skal der oprettes en ny, eller gælder den gamle stadig.

  Endnu et spørgsmål.
  Hvordan ændres et tinglyst testamente ?.

  Med venlig hilsen
  Bent

 55. Torben Bang Hansen

  Hvordan finder jeg svaret på Kommentarer (58)
  Torben Chrestensen d. 02. oktober 02 2013 ?
  mvh. Torben

 56. Winnie Larsen

  Skal jeg afregne med mine børn, når jeg har solgt det hus, jeg sad i uskiftet bi i?

 57. sonny84

  juf.dk is awesome

 58. Hjalmar Hansen

  Hej, min afdøde hustru havde et sommerhus , som hun var skrevet for som ejer. Hvad skal jeg foretage mig for at det skrevet i mit navn. Ud over sommerhuset ejer vi en del ejendomme som jeg er skrevet for. Mvh Hjalmar

 59. Lis Christensen

  Hej ! Jeg lavede i ca. 2006 1 uskiftet bo med mine børn ( Anja og Michael )
  Jeg var gift med Anette Maria Jakobsen
  Adr. : Landsbyvænget 29 Herskind.8464 Galten.
  Vi er nu skilt og der blev lavet bodeling og overdragelseserklærig til hende. Huset.
  Har nu siddet og set tv med udsendelsen : Når arven splitter os.
  Den erklæring om uskiftet Bo. Lever den stadig. Og hvad gør jeg.
  Ønsker den slettet.
  Hilsen
  Lis Cristensen. ( 140350 -1812 )
  .

 60. Peter Andersen

  hej min Mor har haft Uskiftet bo efter min fars dø i 2007
  og har haft fuld rådighed over de penge der var i boet
  min Mor gik bort i 2017 og efter hendes dø får jeg at vide at min ældste søster har lånt 500.000 af min mor og ved bo deling finder jeg ud af at der er lavet et låne dokment min søster og mand + 3 andre personer stå på det låne dokment og jeg havde sagt til min søster at jeg ville have alle dokumenter omkring min mors dø og det lån. jeg finder så ud af få dage siden at der har været kørt en retsag på en af de personer der står på lån dokmente fordi at han ikke ville betale og min søster har aldrig fremlagt de dokmenter på den sag
  så jeg kunne godt tænke mig at vide om det er lovligt det som min søster har gjort
  jeg skal der til sige at vi har fået vores penge
  Mvh
  Peter Andersen

 61. Steen Westergaard

  Jeg sidder i uskiftet bo, efter min hustrus død den 15.05.2018, altså næsten et år. Jeg har tre voksne børn, der forlængst er flyttet hjemmefra. Mit spørgsmål er følgende ( må jeg flytte sammen med en person i mit hus, vi deles om huslejen og kan eksempelvis gøre det de næste 10 til 15 år. Hvis jeg der ejer huset dør først, hvordan står den person så, som jeg flyttede sammen med. Hvad kan jeg gøre, og hvad skal jeg gøre?

 62. Ib Hansen

  Hej mit ? Gå ud på om det at side i udskiftet bo. Da min far døde for 20 år siden overtog min mor det. Gamle hus det var min bror og jeg enige om. Men så for 7år siden flyttede min bror og hans datter hjem til min mor/farmor og der har de så boet siden det er 3værelser på72m i alt deles nok om maden. Vand varme el? Husleje?

  Skal jeg sige til mig selv at det er ok eller hvad skal jeg evt. Gøre. Venlig hilsen Ib hansen

 63. Toni

  Hej
  Et spørgsmål?
  Min mor sad i uskiftet bo i 14 år , og det valgte min bror og jeg.nu er hun afgået ved døden . Min far døde i 2005 og desværre døde min bror i 2008 hvor han efterlader sig 2 børn.

  Huset blev solgt for ca. 1.8 million men der var taget lån i huset men hvor Meget?
  Børnebørn fik 50.000 hver og min bror og jeg fik ca. 60.000 hver og min svigerinde ca. 20.000 samt min datter 50.000.
  Min mor skrev testamente for 3 år siden at børnebørn skulle have tvangsarv min brors børn.
  Jeg har jo fået mest da jeg ikke vidste
  Noget om uskiftet bo og havde tænkt på det.
  Der er nu ca. 90.000 tilbage , men skal jeg betale tilbage til min brors arvinger? Og hvor meget?
  På. Min mor blev 93 år
  Bh. Toni

 64. Ann- Marie Andersen

  Jeg vil spørge om. Min mor sider i udskiftetbo,så langt sågodt, min far havde et sommerhus som hun lige har solgt.mit spørgsmål er om sommerhuset ska skiftes mellem os 4 børn, Er det noget skifteretten holder øje med, med hvendlig hilsen Ann Marie